เกี่ยวกับเรา

ภารกิจของเรา:

เพื่อทำให้ชีวิตคนยากจนในเมืองดีขึ้น

โดยผ่านการให้การศึกษาแบบองค์รวม

IMG_0433
IMG_0676
IMG_0210
IMG_0720
IMG_2133

ค่านิยมของเรา

1

ความสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยผ่านคนที่อยู่รอบตัวเรา  เราเดินเคียงข้างคนยากจนด้วยความสัมพันธ์อันมีคุณค่าเพื่อรับพรร่วมกัน

2

การพลิกฟื้น

เน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก เรามุ่งมั่นที่จะผสมผสานจริยธรรมคริสเตียนที่มีคุณค่าไว้ในทุกโปรแกรม

3

ความโปรงใส

มีการวัดผลลัพธ์ที่ได้เพื่อจัดโครงการที่มีความเป็นเลิศ

4

พันธมิตร

การทำงานร่วมกันกับชุมชน คริสตจักร องค์กรเอกชนและสถาบันของรัฐ

พระเยซูทรงรักคนยากจน

พระองค์ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนที่อยู่ในสังคมที่ไม่ได้รับการเหลียวแล พระองค์สอนสั่งพวกเขาและตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ในขณะที่ผู้คนชนชั้นสูงหรือคนที่ได้รับการยอมรับในสังคมในสมัยของพระองค์มักจะเพิกเฉยหรือรังเกียจคนยากไร้ แต่พระเยซูทรงต้อนรับพวกเขาจากคุณค่าในตัวของพวกเขา พระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงชุมชนแห่งความยุติธรรมทางสังคมที่ท่านเรียกว่า "อาณาจักรของพระเจ้า" ที่เชื้อเชิญคนยากจนให้เข้ามาในสถานที่แห่งมิตรภาพแห่งใหม่อันทรงเกียรตินี้

เพื่อนคู่เมืองพยายามที่จะสะท้อนชีวิตของพระคริสต์ในขณะที่พวกเราดำเนินชีวิตและทำหน้าที่เพื่อทำให้ชีวิตคนยากจนในเมืองดีขึ้น 

สิ่งที่เราทำและเหตุผลที่เราต้องทำ

เรื่องราวของเรา

ในทศวรรษ 1980 และ 90 นั้น กิจกรรมเกี่ยวกับพระเจ้าได้แพร่กระจายตามรั้วมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา เป็นคำพยากรณ์ที่เรียกร้องให้รักและรับใช้คนยากจนโดยแสวงความยุติธรรม แสดงถึงความเมตตา และประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์  Servant Partners ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993 เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า ขณะนี้เรามีสำนักงานและให้บริการใน 16 เมือง 11 ประเทศทั่วโลก

 

Servant Partners ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิท้องถิ่นที่จดทะเบียนภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯตั้งแต่ปี 2003