กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษา

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

คนไทยที่รู้สองภาษามีรายได้จากการทำงานสูงกว่าประมาณ 25% เมื่อเทียบกับคนไทยที่รู้ภาษาเดียว เรานำข้อพระคัมภีร์รวมเข้าด้วยกับหลักสูตรคุณภาพสูง  และใช้การสอบที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนในทักษะสี่ด้าน คือ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อความสำเร็จด้านการศึกษาหรืออาชีพในอนาคต