กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษา

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

คนไทยที่รู้สองภาษามีรายได้จากการทำงานสูงกว่าประมาณ 25% เมื่อเทียบกับคนไทยที่รู้ภาษาเดียว เรานำข้อพระคัมภีร์รวมเข้าด้วยกับหลักสูตรคุณภาพสูง  และใช้การสอบที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนในทักษะสี่ด้าน คือ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อความสำเร็จด้านการศึกษาหรืออาชีพในอนาคต

SP Logo English.png

Friends of the City is a project of Servant Partners, a Christian 501c(3) registered in the USA.  Servant Partners is called and committed to transform communities with the urban poor. When you give through Servant Partners using the donate button above and designate "Friends of the City," your gift goes directly to breaking the cycle of poverty among some of the most vulnerable people in Bangkok. And, since Servant Partners is a US - based non profit, contributions to or for the ministry are tax-deductible to the extent allowable by law. All donations are in United States Dollars.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon