การศึกษา

STEM

IMG_2133.jpg

เราพัฒนาเยาวชนปัจจุบันให้เป็นผู้นำในอนาคต

เด็ก ๆ เยาวชนและผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในสภาพแออัดในกรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษามากมาย การเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ จึงต้องพัฒนาผู้นำที่ดีที่มีบุคลิกและทักษะในการนำพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาสู่ชีวิตที่ดีกขึ้น   

 

ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กได้ โครงการ เลโก้เผื่อชีวิต (Legos for Life) ช่วยให้เด็ก ๆ เยาวชน และผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว ได้มีโอกาสสัมผัสกับโครงการวิชาการ ซึ่งปกติมีแต่คนที่มีฐานะมั่นคงในกรุงเทพฯ เท่าั้นั้นที่มีโอกาสเช่นนี้ นอกเหนือจากการส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) แล้ว หุ่นยนต์เลโก้ยังช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (ยังเป็นที่รู้จักทักษะอ่อน) ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน